0

Felhasználási feltételek

A www.mycellion.com webáruházunkban a Vevő (Megrendelő) és a Mycellion Laboratory GmbH, Wiedner Hauptstraße 65, A-1040 Bécs közötti üzleti kapcsolat alapján leadott valamennyi online megrendelésre kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, a megrendelés leadásakor érvényes változat szerint.

Kérdései vagy panaszai esetén forduljon a Mycellion Laboratory GmbH, Wiedner Hauptstraße 65, A-1040 Bécs céghez, vagy küldjön e-mailt a service@mycellion.com címre.

 

Szerződéskötés
 Minden ajánlat nem kötelező érvényű, és nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak. A megrendelés kötelező érvényű ajánlatnak minősül a megrendelt árukra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére. A megrendelés leadása a "Vásárlás és az Általános Szerződési Feltételek elfogadása" gombra való kattintással (a jelölőnégyzet bejelölésével) történik. A megrendelés beérkezését követően a Mycellion automatikusan küld egy visszaigazolást a megrendelésről e-mailben. A megrendelés visszaigazolása csak a megrendelés dokumentálására szolgál, azonban nem minősül szerződéskötésnek.

Az ajánlat elfogadása - és ezáltal az adásvételi szerződés létrejötte - csak a szállítási értesítés elküldésével lép hatályba, amelyet a Vevő által megadott e-mail címre küldenek.

A Vevő által megadott jelszó regisztrálásakor a Vevő a jelszót nem adhatja tovább harmadik személyeknek. A Vevő felel minden olyan megrendelésért, amelyet ezzel a jelszóval ad le, valamint az ebből eredő követelésekért.

A megrendelések kiegyenlítése az euróövezet tekintetében euróban történik, míg az euróövezeten kívüli országokban az adott nemzeti valuta is alkalmazható, azonban csak akkor, ha az ajánlatok a Mycellion webshopjában az adott nemzeti valutában szerepelnek.

 

Ár, fizetés, fizetési késedelem
Az árak a megrendelés napjától érvényesek, és - eltérő rendelkezés hiányában - a törvényes általános forgalmi adót tartalmazzák. A kosárban a bruttó termékárak, a bruttó szállítási költségek, valamint a teljes bruttó ár (termékár + szállítási költség) van feltüntetve.

A fizetés a pénztárban feltüntetett fizetési lehetőségekkel történhet. A fizetések csak akkor tekinthetők kifizetettnek, ha a Mycellion üzleti számláján jóváírásra kerültek. Fizetési késedelem esetén a Mycellion jogosult a törvényes mértéknek megfelelően felszámítani minden felmerülő felszólítási és behajtási költséget.

A Vevő csak akkor jogosult a követeléseinkkel szemben beszámításra, ha az ellenköveteléseket jogerősen megállapították, és a Mycellion elismerte ezeket az ellenköveteléseket, vagy ha azok nem vitatottak.

 

Tulajdonjog fenntartása
Minden leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Mycellion tulajdonában marad.

 

Visszavonási jog
A Vevő jogosult 14 napon belül indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Ez a határidő akkor kezdődik, amikor a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, nem szállítói minőségben eljáró harmadik személy átveszi az árut. Ha több terméket egységes megrendelésként kell kezelni, de a szállítás külön szállítmányokban történik, ez a határidő az utolsó áru átvételekor kezdődik.

A visszavonási jog gyakorlása érdekében a Vevőnek egyértelmű értesítést kell küldenie a Mycellion részére. Ez az értesítés történhet ajánlott levél formájában a Mycellion Laboratory GmbH, Wiedner Hauptstraße 65, A-1040 Bécs címre, vagy e-mailben a service@mycellion.com címre. Az értesítésnek tartalmaznia kell minden fontos információt annak érdekében, hogy a Mycellion egyértelműen azonosítani tudja a megrendelést és a Vevőt.

A visszavonás következményei: A Mycellion 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek a Mycellion üzleti számláján jóváírt összes kifizetést, kivéve a visszaküldési költségeket. A Mycellion mindaddig megtagadhatja a visszatérítést, amíg az áru visszaszállítására és ellenőrzésére nem került sor. A visszatérítésre ugyanazok a fizetési feltételek vonatkoznak, mint amelyeket a Vevő az áru kifizetésekor alkalmazott. A Vevő csak akkor téríti meg az értékvesztést, ha az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy az értékvesztés az áru nem rendeltetésszerű kezelésének vagy használatának következtében következett be.

Nem áll fenn az elállás joga lezárt áruk esetében, amint a plombát eltávolították (felbontott készítmények), más árukkal kevert áruk esetében, valamint olyan áruk esetében, amelyeket a Vevő személyes szükségleteire állítottak elő.

 

Szállítási szolgáltatás, szállítás és átvétel
A szállítási költségek és a szállítás feltételei a Mycellion´s weboldalán kerülnek közzétételre. A megrendelés leadásakor közzétett árak és feltételek az irányadóak.

Abban az esetben, ha a Vevő az átvétellel késedelembe esik (és az árut nem a megállapodásnak megfelelően veszi át), az árkockázat az utóbbira száll át, és a Vevő köteles fizetni.

 

A szokásos szállítási határidő 3-5 munkanap, hétfőtől péntekig, kivéve az ünnepnapokat.

 

Változások a szolgáltatásban
Amennyiben a megállapodás szerinti szolgáltatások módosítása és az azoktól való eltérés objektíve indokolt és a minőség javítása érdekében történik, az a Vevő számára ésszerűnek minősül.

 

Felelősség és kártérítés
A Mycellion a törvényi rendelkezéseknek megfelelően korlátlanul felel az életben, a testben és az egészségben bekövetkezett károkért, ha azok a Mycellion vétkes kötelességszegése miatt következnek be.

A Mycellion továbbá korlátlanul felel a termékfelelősségre vonatkozó jogszabályok szerinti károkért.

A Vevő köteles betartani a címkéken, csomagolásokon és termékborítókon feltüntetett valamennyi figyelmeztetést és információt.

Minden igényt a kárról és a károkozóról való tudomásszerzéstől számított 3 éven belül kell érvényesíteni (kivéve, ha más elévülési határidőben állapodtak meg). A Mycellion nem vállal felelősséget az ettől eltérő alkalmazásért és kezelésért.

A termékfelelősségi kártérítés az osztrák termékfelelősségi törvény 12. §-a alapján kizárt, kivéve, ha bizonyítható, hogy a kárt a Mycellion súlyos gondatlansággal okozta.

Az osztrák polgári törvénykönyv (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 923. §-a értelmében a Vevőt magánszemély fogyasztó esetén 24 hónapos, vállalkozó esetén 12 hónapos felmondási idővel törvényes szavatossági jog illeti meg az áru átvételétől vagy a teljesített szolgáltatás átvételétől számítva.  Amennyiben a javítás vagy csere nem vezet megoldáshoz, mert az túl drága vagy túl sokáig tartana, árleszállításban lehet megállapodni.

A 7) pont szerinti szolgáltatás megváltozása esetén szavatossági jog nem áll fenn.

 

Szerzői jogok
A Mycellion rendelkezik mind a szerzői, mind a felhasználói jogokkal a Mycellion weboldalain közzétett képek és szövegek tekintetében. A képek és szövegek felhasználása a Mycellion engedélye nélkül nem megengedett.

 

Követelés engedményezése
A Mycellionnal szembeni valamennyi követelés nem engedményezhető, kivéve, ha ahhoz a Mycellion kifejezett hozzájárulását adta.

 

Adatvédelem
A Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerződésben szereplő személyes adatait a Mycellion automatikusan tárolja és feldolgozza a szerződés teljesítése céljából.

 

Joghatóság helye
A jelen szerződés nyelve a német, és az osztrák jog az irányadó. Az ENSZ adásvételi törvényének alkalmazása kifejezetten kizárt. Általános üzleti ügyekben Bécs város bíróságai rendelkeznek joghatósággal. Ez akkor is érvényes, ha a Vevő lakóhelyét külföldre tette át, vagy ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a kereset benyújtásának időpontjában nem ismert.

 

Mycellion Laboratory GmbH
Wiedner Hauptstraße 65
A-1040 Bécs
service@mycellion.com

 

Állapot: Április 202; Alkalmazási terület